خبر خوب برای بازنشستگان امتیاز پزشکی برای بازنشستگان رایگان بودمهمترین مزیت قرارداد امسال، حق امتیاز بازنشستگی رایگان است. بر اساس این قرارداد، بازنشستگان فلزی از پرداخت هزینه های بستری، سرپایی و پاراکلینیکی بخش خصوصی معاف بوده و کسورات مربوطه بر عهده صندوق بازنشستگی آهن خواهد بود. ضمناً شرکت بیمه مسئولیت ارائه این خدمات را در بخش دولتی بر عهده خواهد داشت.

همچنین بیمه‌گر موظف است نمایندگان کامل بیمه مالی و خسارت خود را قبل از شروع قرارداد معرفی کند و به عنوان میانجی بین بیمه‌گر و بیمه‌گر عمل کند و امور بیمه‌ای بیمه‌شده از جمله پوشش بیمه‌ای را پوشش دهد. بررسی تجهیزات جراحی، شیمی درمانی و امکانات پزشکی و یا پزشکان غیرقراردادی به یک گروه غیرقراردادی کمک مالی می شود و حداقل 70 درصد از مبلغ بیمه شده را بر اساس فاکتور و فاکتور قبلی ارائه شده و هرگونه همکاری برای رفع مشکل بیمه شده پرداخت می کند.