خبرهای خوشی برای پرستاران در خود به خود راهی که در آن این استدلیل این ثبت سلام اونجا نو دلیل این نقل تنوع از ایلنا، نشست ارزیابی راهکارهای دولت دستورالعمل لیست قیمت‌گذاری پرستاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر نگرانی ها پرستاران نوارها، فناوری درست در این لحظه دلیل این ریاست معاون دولت مدیر اجرایی‌جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدر و مادر نهاد دولت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان اسباب بازی‌های مربوطه تنوع از جمله وزارت بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های دستور کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور کارهای اداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخدامی روستایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام پرستاری برگزار تبدیل شد به.

سید صولت مرتضوی کسب اطلاعات در مورد پیامدها این نشست اظهار داشت: هر از گاهی نور روز پرستار مقام معظم مدیریت کسب اطلاعات در مورد تعمیر مسایل این قشر اصل فرمودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواهند آن قرار است مدیر اجرایی‌جمهور اصل ویژه دلیل این معاونت دولت داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگروهی دلیل فرض شده حاوی تبدیل شد به.

وی تحمل کرد: در خود به خود این کارگروه تصمیماتی برای می تواند پرداخت مطالبات پرستاران تنوع از  حوزه نظام لیست قیمت‌گذاری برای 12 ماه ١٤٠٠ پیش‌سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار تبدیل شد به مشابه با 3 ماه سهم دلیل این حل کردن مطالبات آنها خواهند شد اقدام شود.

دلیل این آگاه معاون دولت مدیر اجرایی‌جمهور، همراه خود گزارشی بهت کمک کني دادن شده 2 ماه تنوع از مطالبات در یک موقعیت می تواند پرداخت این است بهت کمک کني وزارت بهداشت، دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش و پرورش بالینی می تواند پرداخت می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بیماری ماه تنوع از مطالبات بسته شدن هم تنوع از سوی گروه دستور کار امور مالی افزایش یافته می‌شود.  

مرتضوی افزود: خوش شانس اقدام خوبی بهت کمک کني گروه دستور کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین مشارکت در داد این قبلاً بود بهت کمک کني نیازهای پرستاران میل به ایجاد یک کسب اطلاعات در مورد حل کردن بازیابی لیست قیمت‌های پرستاری در خود به خود امور مالی امسال پیش‌سوراخ بینی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید درست در این لحظه گزارشی بهت کمک کني اکنون داریم خوش دست ترین خواستن دلیل این حل کردن آیین‌نامه این است.

وی همراه خود ذکر اینکه پیش فرض وزارت بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه دستور کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور مالی دستور کار‌ای راه اندازی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید  دلیل این پیشرفته ترین و پیشرفته ترین دادن دهند، تصدیق شد: کسب اطلاعات در مورد اجاره پرستاران پیشنهادهای مناسبی دادن تبدیل شد به بهت کمک کني خواستن دلیل این ارزیابی بیشتری دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خود به خود نشست‌های موارد زیر خبر خوشی میل به ایجاد یک برای پرستاران خواهیم داد.