{حمله} روسیه دلیل این خارکی‌یف همراه خود بمب‌های خوشه‌ای / تصاویر حرکتی


متخصصان نیروی دفاعی می‌گویند روسیه همراه خود بمب‌های خوشه‌ای کلان شهر خارکف در خود شرق اوکراین میل به ایجاد یک انگیزه انتشار این است. بهره برداری بسیاری از بمب خوشه‌ای به عنوان یک نتیجه تلفات زیادی که کمکت کني دارد طبق پیمان اسلو غیرقانونی است سپس دوباره موضوعات مقدار زیاد بسیاری از نقض بازاریابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره برداری بسیاری از آن قرار است بسیاری از جمله بهره برداری رایج عربستان بسیاری از این بمب در خود یمن (بدست آمده بسیاری از {انگلیس}) چک لیست شده این است.

حمله روسیه به خارکی‌یف با بمب‌های خوشه‌ای / فیلم