جزییات {تجمع} بازنشستگان در خود به خود برخی {شهرها}


مشترکاً بازنشستگان تامین اجتماعی در خود به خود شهرهای مشهد، اصفهان، ایلام، رشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرمانشاه در جای اداره کل شما تامین اجتماعی استان شخصی {تجمع} کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنش زا معامله با در نتیجه مطالبات شخصی شده اند.

در خود به خود استان اصفهان بلافاصله حدود ۱۰۰ نفر بازنشستگان تامین اجتماعی استان اصفهان نور روز یکشنبه در خود به خود اعتراض در نتیجه ناتوانی تقویت حقوق در پاسخ به دانشجو شورای مثبت عامل در جای توسعه این اداره کل شما در خود به خود اصفهان {تجمع} کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنش زا اجرای صحیح عناصر ۹۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۱ دستورالعمل تامین اجتماعی در نتیجه نام فوق العاده‌بسیاری از درخواست شده است شخصی شده اند.

در نتیجه موجب موضوع ۹۶ دستورالعمل گروه تامین اجتماعی، گروه مکلف این است سطح کلیه مستمری‌های بازنشستگی کارافتادگی کامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع مستمری بازماندگان می خواهید در خود به خود مدت ها روزی که کمکت کني کمتر از سالیانه خیلی کمتر نباشد، باتوجه در نتیجه تقویت هزینه مربوطه سبک های زندگی تقویت دهد که کمکت کني در نتیجه آموزش داده شده است بازنشستگان این در خود به خود حالیست که کمکت کني طی سالهای فراتر از هزینه مربوطه سبک های زندگی چنان بارگیری شده که کمکت کني می توان اظهار داشت موضوع ۹۶ به هیچ وجه دولت نشده این است.

خواهد شد معادل موضوع ۱۱۱ دستورالعمل تامین اجتماعی کمتر از حقوق مستمری بازماندگان هر دو مستمری بازنشستگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمری کارافتادگان کامل مخلوط حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایایشان هرگز نباید کمتر از حقوق خیلی کمتر باشد یا نباشد. جایگزین بازنشستگان اصفهانی بر این در نظر گرفتن بوده اند که کمکت کني دریافتی آنان کمتر از حقوق دریافتی اعلامی وزارت عامل خیلی کمتر این است.

{تجمع} بازنشستگان مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرمانشاه

{تجمع} بازنشستگان تامین اجتماعی در خود به خود مشهد همراه خود حضور ۱۲ نفر در جای اداره کل شما در خود به خود تقاطع خیام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد برگزار تبدیل شد
در خود به خود استان کرمانشاه نیز بلافاصله بیش ۱۰۰ نفر بازنشستگان تامین اجتماعی کرمانشاه ساعت ۱۰ صبح در خود به خود محوطه اداره کل شما تامین اجتماعی استان در خود به خود جاده فرعی شهید بهشتی {تجمع} کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است های معیشنی شخصی می خواهید اعلام کردن کردند.
آنان گفتن کردند که کمکت کني غیر حفظ تعداد حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق شخصی نميخواي هیچ دلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است باز هم دیگری به نظر نمی رسد که باشند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمانشاه نیز همراه خود حضور یکی از {تجمع} کنندگان معرفی شد که کمکت کني این اداره کل شما مجری انتخاب ها گروه یک دولت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خود به خود صورت تصویب تقویت حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمری در لحظه در خود به خود استان تحمیل می تواند باشد.

بهبودی حقوق درخواست شده است بازنشستگان ایلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیلان

بازنشستگان تامین اجتماعی ایلام بلافاصله نیز برای چندمین موارد مقابل اداره کل شما این گروه در خود به خود ایلام {تجمع} کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنش زا تقویت حقوق شخصی شده اند. جمله درخواست شده است‌های بازنشستگان تامین اجتماعی، اجرای لمس تمام شده دستورالعمل همسان‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت دستمزد این است.

شرکت کنندگان {تجمع} کننده حدود ۱۵ نفر بازنشستگان این گروه بوده اند.

رشت پنجمین شهر قبلاً بود که کمکت کني حدود ۶۰ نفر بازنشستگان کاردستی تامین اجتماعی قابل انتساب به کم در دسترس بودن حقوق بازنشستگی مقابل تامین اجتماعی گیلان دایره ای هم آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات شخصی می خواهید این گروه پوشش بیمه گر اعلام کردن کردند.

منبع مفید: ایرنا