جزئیات جدید خط 10 متروبه گزارش سلام نو به نقل از همشهری آنلاین، محمود یوسفی با بیان اینکه مسیر شهرداری یک مسیر شرقی به غربی است که شمال تهران را در طول مسیر خود به هم متصل می کند، افزود: این اولین خط شهرداری است که مناطق شمالی را به هم متصل می کند. تهران که خط توسعه شهرداری ضعیفی نیست، این را در نظر می گیرد که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در فاز اول، در برنامه 5 ساله قصد داریم از 10 کانال استفاده کنیم و به تدریج سایر کانال ها وارد چرخه خدمات شوند.

وی با تاکید بر اینکه در ابتدا قرارگاه خاتم باید تنها بخشی از این مسیر مترو ساخته می شد، اما با برنامه ریزی و رایزنی شهردار تهران مقرر شد کل خط یعنی 43 کیلومتر توسط قرارگاه خاتم ساخته شود، توضیح داد. : شفت ورودی دستگاه «تی بی ام» ایستگاه لوچهار و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده این خط مترو در دو فاز ساخته و مورد بهره برداری قرار گرفت. در فاز اول 20.5 کیلومتر از ایستگاه بند 5 تا ایستگاه میدان کتاب را طی کرد. واردورد، دریاچه، اتریش، کوه و میدان کتاب نام خواهد داشت.

وی افزود: چاله حفاری برای دستگاه TBM حفر شده است و به نظر می رسد پس از نصب این دستگاه، عملیات حفاری تونل خط دهم مترو از اوایل آبان ماه امسال آغاز شود. فاز دوم خط دهم شهرداری از میدان کتاب تا طبقه چهارم تهران پارس ادامه دارد و بر اساس برنامه ریزی های انجام شده از سال آینده به بهره برداری می رسد.