چیزهای بی اهمیت تصمیم تلفنی وزیر خارجه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین


وزیر خارجه اوکراین بارهای اظهار داشت‌وگوی تلفنی همراه خود همتای ایرانی شخصی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارهای ایران قابل انتساب به اعزام کارکنان بالینی در نتیجه اوکراین تشکر کرد.

«دیمیترو کولبا» وزیر خارجه اوکراین در حال حاضر (چهارشنبه) در خود توییتی بارهای اظهار داشت‌وگوی تلفنی همراه خود همتای ایرانی شخصی خبر داد.

او می رود در خود این خصوص نوشت: «همراه خود حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه (جمهوری اسلامی ایران) اظهار داشت‌وگوی تلفنی داشتم. ایران در اولویت درگیری روسیه علیه اوکراین وضعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارهای بهترین راه‌رفع دیپلماتیک حمایت می‌تنبل. بارهای وزیر خارجه امیرعبداللهیان قابل انتساب به رد ادعاهای وقتی صحبت از جابجایی تسلیحات در نتیجه روسیه همراه خود پشتیبانی دوستان‌های ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین کارکنان بالینی اعزامی در نتیجه اوکراین سپاسگزاریم».

Loading...
توییت وزیر خارجه اوکراین

بارهای بنیاد {حمله} روسیه در نتیجه اوکراین، این دومین اظهار داشت‌وگوی تلفنی امیرعبداللهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کولبا بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 وزیر خارجه پیش‌تر در خود گذشته تاریخی ۲۳ اسفندماه هم اظهار داشت‌وگو کرده بوده اند. 2 طرف در خود اظهار داشت‌وگوی جلوتر از فقط در مورد فاجعه اوکراین، لزوم امنیت بارهای اماکن دیپلماتیک، انتشار پشتیبانی‌های بشر دلپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مضامین دوجانبه در نتیجه بحث و جدال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل یادداشت پرداختند.

ایران بارهای هر و هر سازمانی یک سیاستمدار برای تصمیم گیری در مورد این فاجعه حمایت می‌تنبل

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خود آن خواهد شد اظهار داشت‌وگو در نتیجه تبیین موضع ایران مبنی بر مخالفت همراه خود درگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم توجه داشتن به بهترین راه‌رفع یک سیاستمدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت‌وگوی دیپلماتیک می تواند پرداخت.

امیرعبداللهیان در مورد پایه فاجعه اوکراین اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران بارهای هر و هر سازمانی یک سیاستمدار برای تصمیم گیری در مورد این فاجعه حمایت می‌تنبل. ما با بیرون متعهد شدن معنی دوقلو خصمانه درگیری در خود اوکراین، افغانستان، یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید … هستیم.

روسیه ۲۴ فوریه در هماهنگی با درخواست برای پشتیبانی سران جمهوری‌های خودخوانده دونباس، «عملیات شبه نظامی ویژه‌» می خواهید در خود اوکراین بنیاد کرد. مسکو تاکید دارد اجازه بدي هیچ جدول زمانی‌ای برای اشغال سرزمین‌های اوکراین ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین علت آن خواهد شد غیرنظامی‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرنازی‌سازی این روستایی این است.

منبع مفید: فارس