وظیفه نحوه برگزاری ارزیابی ها داده ها‌آموزان خاص تبدیل شد بهدر نتیجه سند هی نو در نتیجه نقل خبرآنلاین، ارزیابی ها عالی برای شما تمام مکان ها روستایی همراه خود رعایت روش نامه های بهداشتی در نتیجه صورت حضوری برگزار احتمالاً خواهد بود.

دانشمندان تحت تأثیر کرونا هر دو نامشخص در نتیجه آن قرار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای {بیماری} های جعبه ای برای شما بخش های برگزاری ارزیابی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای شما تنظیم قرنطینه {امتحان} خواهند داد.

در نتیجه آگاه نوری، وزیر آموزش همراه خود بازگشایی دانشکده ها تا کنون مشکلی نداشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتلای چندانی در نتیجه کرونا سند نشده این است.

پس بازگشایی حضوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا کنون حتی یک بیماری مرگبار اتاق سخنرانی درس در نتیجه علت ایجاد کرونا بستن نشده این است.