تنظیم نرخ ارز راهی برای مهار تورم نیست


بورسان: سال هاست که نظام اقتصادی ایران ناگزیر به سفت شدن بوده است. همانطور که سازمان های اقتصادی با تغییر نرخ ارز انتظارات خود را بالا می برند. در این صورت سیاست گذار کنترل نرخ ارز را نیز ابزاری برای کنترل تورم می داند. اما طی سه دهه گذشته جهان مسیر متفاوتی را در پیش گرفته و با فراتر رفتن از چارچوب نرخ ارز، از طریق ابزارهای سیاست پولی به سمت تورم رسیده است. اکنون وزیر اقتصاد در همایش سیاست های پولی بانک مرکزی بر لزوم تغییر مفهوم لنگر پول تاکید کرد و به تعادل پول و پول اشاره کرد و بر لزوم تغییر سیاست های پولی و توجه به سیاست های پولی تاکید کرد.

گفتگو با بورسان و هادی حیدری کارشناس مالی و بانکی