تضاد بازارهای جهانی با بورس ایران


شاخص کل بورس دیروز پایان بدی داشت. شاخص کل بورس دیروز 1.06 درصد از کل خود را از دست داد و بین 1.547 میلیون واحد قرار گرفت. شاخص همگنی شرایط مشابهی داشت و تقریباً یک درصد کاهش داشت.

ما در مجموع کمی بیش از 4000 تومان شغل کوچک و فروش بیش از 700 میلیارد تومانی افراد برای کسب و کار واقعی داشته ایم.

ابوالقاسم آقادوس، مدیرعامل سبد سهام البرز، مهمان بورس ایران درباره تاثیر رکود اقتصاد جهانی بوده است.

حسین شیبانی، کارشناس بازارهای مالی بین المللی به نکات مهمی در خصوص روند بازارهای جهانی اشاره کرد.

شاخص کل تعادل منفی در حال حاضر در حال انجام است.