تصور غلط در مورد ایمنی خانه های نوساز


برخی از مردم فکر می کنند که برخی از خانه های قدیمی به دلیل کیفیت بهتر مصالحی که در گذشته استفاده می شد، ایمن تر از ساختمان های جدید هستند. رویدادهایی مانند فاجعه متروپل به این شبهات دامن زده است. اما آیا این باور درست است؟

احسان همتی، مهندس سازه و محقق فناوری نوین زلزله در پاسخ به این باور غلط که بسیاری از آپارتمان های نوساز با توجه به آیین نامه های به روز از استاندارد بالاتری نسبت به آپارتمان های قدیمی برخوردار هستند، توضیح داد.