تصمیم نهایی دولت در مورد این بازنشستگانبه گزارش سلام نو، بر اساس قوانین تامین اجتماعی، مستمری ها باید متناسب با وضعیت اجتماعی آنها تعدیل شود. حقوق بازنشستگان در سال جدید افزایش نیافته است. اعتراضاتی به افزایش حقوق بازنشستگان صورت گرفته اما تا به امروز اجرایی نشده است. حقوق بازنشستگان از ابتدای سال افزایش نیافته است. اخبار ضد و نقیضی از افزایش مستمری ها اعلام شده و امید می رود وضعیت بهبود یابد.