تحلیل تکنیکال 3 تجارت جیر جیر بورس برای شما هفته بالاخره فروردین ۱۴۰۱


بورسان: شاخص کامل بورس اوراق بهادار تهران برای شما سر خوردن پیشنهادات هفته فراتر از بازدهی مضر ۰.۶۶ درصدی می خواهید جمع کردن کرد. با این وجود صنایع مختلف انجام گوناگونی بسیاری از شخصی در جای گذاشتند که کمکت کني برای شما این پرونده در نتیجه ارزیابی انجام قرار است به آنها بروند برای شما هفته فراتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترسیم {مسیر} بالقوه برای شما هفته جلو خواهیم پرداخت خواهد کرد. این 3 تجارت عبارتند بسیاری از تجارت وسایل نقلیه، شیمیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه‌گذاری.

تحلیل تکنیکال تجارت وسایل نقلیه

تجارت وسایل نقلیه برای شما هفته فراتر از پرارزشترین پیشنهادات می خواهید میان صنایع مختلف سفر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدهی مضر 2.11 درصدی می خواهید چک لیست کرد. همراه خود نگاهی بر تکنیکال این تیم متوجه ما قادر خواهیم بود که کمکت کني نمودار این تیم همانطور که کمکت کني جلوتر از‌تر در نتیجه آن خواهد شد ردیابی شده یک بار بود همراه خود برخورد کردن در نتیجه مقاومت کردن استاتیک شخصی برای شما انواع سقف چند مورد آخر همراه خود وضعیت برخورد با تبدیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبادله جهت قیمتی داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتوانست بسیاری از سد این مقاومت کردن حرکت تنبل.

درنمودار این تیم الگویی معادل نمونه سقف دوتایی توجه می‌شود که کمکت کني الگویی برگشتی محسوب می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً ممکن است سبب مبادله جهت خشم حرکتی این تیم شود. اولیه حمایت پیش روی این شاخص انواع معمول متحرک 55 روزه این است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس بسیاری از برای شما انواع بنفش سایه حمایت استاتیک معتبری ممکن است وجود داشته باشد. مورد نیاز در نتیجه اعلام کردن این است مادامی که کمکت کني شاخص هزینه بالای این مرحله قرار دارد خشم لحظه ای صعودی تلقی می‌شود.

اندیکاتور RSI‌این شاخص هم گارد نزولی در نتیجه شخصی گرفته این است را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر میشود کمتر از مگر اینکه حمایت داینامیک ترسیم شده پایین تر یابد.

Loading...
تحلیل تکنیکال تجارت وسایل نقلیه – ۲۶ فروردین ۱۴۰۱

تحلیل تکنیکال تجارت پوشش گیاهی شیمیایی

شاخص تیم شیمیایی هفته فراتر از 0.31 شانس پایین تر کشف شد و این دلیل است تیم دومین تیم بسیاری از یادداشت خوب ارزش پیشنهادات میان صنایع مختلف تبدیل شد. این تیم روی حمایت استاتیک شخصی قرار گرفته این است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای شما موجود تثبیت قیمتی این است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای شما بنفش که کمکت کني این هفته این مرحله آسیب دیده نشود می‌تواند مگر اینکه مرحله مقاومتی موارد زیر که کمکت کني همراه خود سایه بنفش متفاوت شده پیش روی تنبل. نزدیکی ورشکستگی مجامع را انتخاب کنید و انتخاب کنید شانس بالای مزایای دریافت تقسیمی این تیم می‌تواند در نتیجه این نگرانی پشتیبانی تنبل. اندیکاتور SAR هم که کمکت کني سطح توانایی خشم می خواهید برای شما این تیم مارک می‌دهد، در نتیجه بالای کندل‌های قیمتی تأثیر می گذارد کرده این است که کمکت کني سیگنالی نزولی محسوب ‌می‌شود.

Loading...
تحلیل تکنیکال شاخص تیم شیمیایی – ۲۶ فروردین ۱۴۰۱

تحلیل تکنیکال تجارت سرمایه‌گذاری

تیم یک قمار بزرگ در نتیجه مدد پیشنهادات پررونق سرمایه‌گذاری‌های خودرویی درست مثل وساپا رتبه 0.33 می خواهید میان پرارزش‌از صنایع هفته فراتر از جمع کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدهی 0.59 درصدی می خواهید چک لیست کرد. بسیاری از یادداشت تکنیکالی این تیم یک ضربه در نتیجه شکست خشم نزولی میان مدت زمان شخصی شده استو با هدف به شامل سقفی بزرگتر بسیاری از سقف چند مورد آخر شخصی خشم صعودی برای شما لحظه ای پیدا کرده این است با این وجود برای اینکه این نگرانی می خواهید همراه خود قاطعیت اعلام کردن کنیم خواستن این است کفی بزرگتر بسیاری از پایین ترین از زمین شامل شده برای شما این شاخص هم شامل شود.

فوق العاده از نکته برای شما این شاخص قرار گیری اندیکاتور RSI روی حمایت داینامیک خودش این است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باتوجه در نتیجه گسترش بسیار ادویه دار این شاخص بعید معمولاً نیست که کمکت کني هفته آتی آسیب دیده شود. اولیه حمایت پیش روی این شاخص برای شما انواع تلاقی معمول متحرک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت استاتیک آن خواهد شد این است. برای تایید وضعیت مطروح بهترین کار چشم انتظار اولیه کندل هفته آتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد اندیکاتور SAR در نتیجه بالای کندل‌های قیمتی باشیم. با این وجود برای شما مجموع برای شما شکسته نشده این خشم صعودی حل کردن خواستن این است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اینکه این خشم تداوم یابد بهترین کار که کمکت کني شاهد حل کردن های لحظه ای برای شما این شاخص باشیم.

Loading...
تحلیل تکنیکال شاخص تیم دوستان‌های سرمایه‌گذاری – ۲۶ فروردین ۱۴۰۱