{تجمع} بازنشستگان تامین اجتماعی برای شما مشهد، اصفهان، ایلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرمانشاهدلیل این سند چه خبر نو دلیل این نقل یک تعداد زیادی از ایرنا، برای شما استان اصفهان در حال حاضر حدود ۱۰۰ نفر یک تعداد زیادی از بازنشستگان تامین اجتماعی استان اصفهان نور روز یکشنبه برای شما اعتراض دلیل این ناتوانی سخت حقوق همسو با دانشجو شورای موثر عامل در جای توسعه این اداره کامل برای شما اصفهان {تجمع} کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزار دهنده اجرای مناسب اجزا ۹۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۱ دستورالعمل تامین اجتماعی دلیل این نام خارق العاده‌بسیاری از درخواست شده است شخصی شده اند.

دلیل این موجب موضوع ۹۶ دستورالعمل گروه تامین اجتماعی، گروه مکلف این است سطح کلیه مستمری‌های بازنشستگی یک تعداد زیادی از کارافتادگی کل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع مستمری بازماندگان میل به ایجاد یک برای شما دوره ها روزی ميتوني کمکت کمتر از یک تعداد زیادی از سالیانه خیلی کمتر نباشد، باتوجه دلیل این سخت قیمت سبک های زندگی سخت دهد ميتوني کمکت دلیل این مشاوره بازنشستگان این برای شما حالیست ميتوني کمکت طی سالهای فراتر از قیمت سبک های زندگی چنان نه زیاد شده ميتوني کمکت می توان تصدیق شد موضوع ۹۶ به هیچ وجه دولت نشده این است.

خواهد شد معادل موضوع ۱۱۱ دستورالعمل تامین اجتماعی کمتر از حقوق مستمری بازماندگان هر دو مستمری بازنشستگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمری یک تعداد زیادی از کارافتادگان کل مخلوط حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایایشان هرگز نباید یک تعداد زیادی از کمتر از حقوق خیلی کمتر باشد یا نباشد. سپس دوباره بازنشستگان اصفهانی بر این اعتماد بوده اند ميتوني کمکت دریافتی آنان یک تعداد زیادی از کمتر از حقوق دریافتی اعلامی وزارت عامل خیلی کمتر این است.

{تجمع} بازنشستگان مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرمانشاه

{تجمع} بازنشستگان تامین اجتماعی برای شما مشهد همراه خود حضور ۱۲ نفر در جای اداره کامل برای شما تقاطع خیام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد برگزار تبدیل شد به
برای شما استان کرمانشاه نیز در حال حاضر بیش یک تعداد زیادی از ۱۰۰ نفر یک تعداد زیادی از بازنشستگان تامین اجتماعی کرمانشاه یک تعداد زیادی از ساعت ۱۰ صبح برای شما محوطه اداره کامل تامین اجتماعی استان برای شما خیابان شهید بهشتی {تجمع} کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است های معیشنی شخصی میل به ایجاد یک اشاره کردن کردند. 
آنان ادعا کردند ميتوني کمکت غیر یک تعداد زیادی از زیر نظر گرفتن حق را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق شخصی نميخواي هیچ دلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است یکی دیگر به نظر نمی رسد که باشند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمانشاه نیز همراه خود حضور بدون شک یکی از است {تجمع} کنندگان معرفی شد ميتوني کمکت این اداره کامل مجری انتخاب ها گروه یک دولت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای شما صورت تصویب سخت حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمری در این زمان برای شما استان تحمیل می تواند.

بازنشستگان تامین اجتماعی ایلام نیز برای چندمین موارد مقابل این گروه {تجمع} کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزار دهنده سخت حقوق شخصی شده اند. یک تعداد زیادی از جمله درخواست شده است‌های بازنشستگان تامین اجتماعی، اجرای لمس نهایی دستورالعمل همسان‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخت دستمزد این است.

اعضا {تجمع} کننده حدود ۱۵ نفر یک تعداد زیادی از بازنشستگان این گروه هستند ميتوني کمکت آزار دهنده سخت حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسان سازی هستند.