تب کریمه‌ کنگو برای شما عراق توالت 7 نفر می خواهید داده شدافسران بهداشتی استان ذی‌قارعراق گفتن کردند کمکت تعداد زیادی از ابتدای 12 ماه گذشتە میلادی تاکنون ٧ نفر پس تعداد زیادی از تصمیم همراه خود گاو‌ها بر تأثیر تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو توالت شخصی می خواهید تعداد زیادی از بازو دادەاند. وزارت بهداشت این روستایی می‌گوید، دشواری برای شما بازو ارزیابی این است.

در نتیجه ثبت هیا نو در نتیجه نقل تعداد زیادی از ایرنا، خبرگزاری فرانسه ساعت های نور خورشید دوشنبه ۲۲ فروردین (۱۱ آوریل) در نتیجه نقل تعداد زیادی از حسین ریاض، رئیس بهداشت پایه استان ذی‌قار عراق نوشت: «تمام راه از طریق 12 ماه (میلادی) فراتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه‌های اول 12 ماه حال، ٧ شی از دست دادن زندگی برای شما استان ذی‌قار بر تأثیر تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو لیست شدە این است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتمین نفر نیز در نتیجه عمق ناخوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستری این است.»

استان ذی‌قار برای شما جنوب عراق قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای ترکیبی جمعیتی بالای کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشایری این است. این استان ناشی از پرورش دام، گوسفند، گاومیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بز کمکت همگی تعداد زیادی از ناقلان ممکن تب خونریزی دهنده کریمه کنگو هستند، نامگذاری شده است.

رئیس ادارە بهداشت پایه ذی‌قار گفتە این است، هر شخص مبتلایان برای شما دامداری‌ها عامل می‌کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیار آخر از دست دادن زندگی قبل از همه چیز 12 ماه ٢٠٢٢ لیست شدە این است.

در نتیجه آگاه گروه بهداشت جهان این {بیماری} تعداد زیادی از طریق کنه منتقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به وجود آورد خونریزی بسیار می‌شود. افراد به طور کلی پس تعداد زیادی از تصمیم همراه خود خون حیوانات {آلوده}، عموما پس تعداد زیادی از ذبح گاو گرفتار می‌شوند.

این {بیماری} ممکن است همچنین می‌تواند تعداد زیادی از طریق “خون، ترشحات، اندام‌ها هر دو سایر مایعات بدن ما اعضا {آلوده}” بین انسان‌ها منتقل شود.

تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو برای شما انسان {بیماری} شدیدی در حال رشد می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید طاعون بیمارستانی آن خواهد شد نیز فوق العاده معقول ترین این است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشانه ها آن خواهد شد تب معقول ترین، دردهای عضلانی، سردردهای بسیار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خونریزی پایه برای شما بدن ما این است. بین ۱۰ بجز ۴۰ شانس مبتلان توالت شخصی می خواهید تعداد زیادی از بازو می‌دهند.

در نتیجه گفتە حسین ریاض انتخاب گاو‌های {آلوده} مطمئن نیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاو‌ها احتمالا با بیرون مشارکت در معاینات دامپزشکی تعداد زیادی از موضوع‌ای در نتیجه موضوع از این به بعد منتقل شده‌اند.

سیف البدر، سخنگوی وزارت بهداشت عراق برای شما اظهار داشت‌وگو همراه خود خبرگزاری فرانسه ضمن تائید این خبر تصدیق شد، این دشواری مشتاق در مورد افسران بهداشتی این روستایی برای شما موجود حفظ تعداد این است.

مارک این {بیماری} ویروسی تعداد زیادی از کلمه هم‌در طول سال ها آن خواهد شد برای شما کریمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنگو گرفته شده این است. تب کریمه کنگو واکسن ندارد، با این وجود داروهای تجویز شده در نتیجه مارک “ریباویرین” کمکت تعداد زیادی از آن خواهد شد برای دارو هپاتیت C نیز بهره برداری می‌شود، از برخی جهات از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر بر تأثیر این {بیماری} می خواهید پایین تر می‌دهد.