تاثیر صندوق توسعه بازار بر صنعت مصرف؟


بورسان: سودآوری کلی صنعت مصرف 27 درصد در نیمه دوم سال 1400 کاهش یافت.
نوسانات درازمدت بازار مالی و افزایش هزینه های عملیاتی برای سرمایه گذاری های جدید از یک سو و خروج 37.5 درصدی صندوق توسعه از سوی دیگر، صنعت را تحت فشار و در موقعیتی نامطمئن قرار داده است.
در روند نزولی امروز به همراه حمید دانش کاظمی، عضو شورای اجرایی بورس به بررسی عملکرد صندوق توسعه بازار و تاثیر آن بر عملکرد معامله گران پرداخته ایم.