بوریس جانسون با اردوغان ترکی صحبت می کند! / فیلمکشف یک کانگورو غول پیکر 50000 ساله! / تصویر

دیرینه شناسان دوباره فک های یک کانگورو ناشناخته یافت شده در گینه نو را مورد بررسی قرار دادند و اکنون دریافته اند که این گونه بزرگ به کانگوروهای استرالیایی مربوط نیست و گونه ای کاملا متفاوت است.

4: 4