بهترین ساختار کنترلی برای بازار پول چیست؟


بورسان: به طور کلی، سیستم مالی یکی از اولین حوزه هایی است که توسط مقررات تنظیم می شود. موسسات مالی به دلیل مشارکت در اقتصاد هر کشور توسط اقتصاددانان به دقت زیر نظر گرفته شده اند.

اگرچه چارچوب های نظارتی مالی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و در کشورهای مختلف نمی توان نسخه مشابهی را در نظر گرفت، اما به دلیل شباهت هایی که بین کشورها در این زمینه وجود دارد، می توان از نهادهای نظارتی کشورهای مختلف ایده گرفت. و این قوانین را اعمال می کنند در دنیای بازارهای مالی آژانس های نظارتی این قوانین را اعمال کرده اند.

در ویرایش امروز محاسبات برو پایین با علی سنگینیان، کارشناس بازارهای مالی، به بررسی ساختار تنظیم بازار مالی و مقایسه آن با ایران پرداختیم.