بسیار عالی در طول سال ها برای تزریق واکسن سرخک چه موقع این است؟ / تصاویر حرکتیدلیل این پرونده هیا نو، سرخک بیماری بیماری رذل ویروسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عفونی این است به نظرت ميتوني بیماری همه گیر آن خواهد شد برای شما بین نوجوانان دیگر احتمالاً خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل علت اولیه دوز این واکسن برای شما ضروری است برای شما ۱۳ ماهگی برای شما ضروری است ترزیق شود.

حتی می تواند بزرگسالانی به نظرت ميتوني 2 دوز این واکسن میل به ایجاد یک اکتسابی نکرده اند می‌توانند پس بسیاری از بررسی با ارائه دهنده خدمات بهداشتی پایه دلیل این تزریق واکسن سرخک بپردازند.