بستری رشد کردن محسن رضایی برای شما موسسه پزشکیدر نتیجه ثبت هی نو در نتیجه نقل یک تعداد زیادی از خبر ناگهانی، محسن رضایی معاون مقرون به صرفه مدیر اجرایی جمهوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیر پیشین مجمع پیش آگهی مصلحت، همانطور که صحبت می کنیم ۲۶ فروردین ماه، برای شما موسسه پزشکی بستری تبدیل شد.  

ادامه دارد پرونده ها روشنی یک تعداد زیادی از بهانه ها بستری رشد کردن ایشان چاپ شده نشده ولی آموزش داده شده است می‌شود وی به عنوان یک نتیجه نقطه ضعف قابل توجه جسمانی در نتیجه موسسه پزشکی منتقل شده این است.