بزرگترین مانع رشد بورس بورس


بورسان: این روزها بازار ارز ایران کند است. علیرغم شکسته شدن سقف بازارهای مربوطه در شرایط تورمی بالای مردم و علیرغم مثبت بودن صورت های مالی شرکت های بورسی که نشان از عملکرد خوب صنایع از نظر فروش و سود دارد، همچنان شاهد عدم وجود شانس سرمایه گذاران در سهام بازار.
یکی از مهم ترین دلایل این امر را می توان به دخالت دولت و قیمت گذاری اجباری نسبت داد. دولت با کنترل تقاضای سیمان در بورس و سرکوب تولید شرکت های لبنی و خودروسازی در بازار مالی دخالت می کند. حال سوال اینجاست که بورس تهران تا کی باید از دخالت دولت بترسد؟

گفتگوی بورسان با حسین ارجالو کارشناس بازار سرمایه