بررسی تغییرات صورت های مالی بانک مرکزی


بورسان: بانک مرکزی در آخرین گزارش حساب بانکی خود، مولفه های سیاست پولی خود را تا پایان فروردین 1401 مورد بازنگری قرار داد. اگرچه ارقام کلیدی این گزارش توسط بانک مرکزی منتشر شد، اما به دلیل اینکه آخرین گزارش جزئیات بیشتری از اجزای بخش مالی کشور را نشان می دهد. حاوی اطلاعات بسیار مهمی است
در جلسه اختتامیه امروز به همراه رحیم سخنلطیف تحلیلگر بورسان به بررسی آمارهای پایه منتشر شده توسط بانک مرکزی می پردازیم.