فاجعه مقرون به صرفه افغانستان؛ خانم فروشی در خود معادل وعده های غذایی


بورسان: همراه خود فرو ریخت پیشرفته ترین و پیشرفته ترین پیشین افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنیاد حکومت طالبان، در امتداد سمت سایر صفات، سیستم اقتصادی افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها پولی این روستایی همراه خود مسئله خطرناکی روبه‌روه تبدیل شد به. فقر، احتمالات فرو ریخت روش بانکی، سخت بیکاری، جدا کردن معاش کارگران دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 100‌ها نگرانی به هر میزان بیشتر، دامنگیر افراد شده این است. در نتیجه نحوی که کمکت کني شنیده می‌شود از مشارکت کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقوام‌ها مجبورند برای کسب درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات تعداد زیادی از {گرسنگی} زنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای بدن ما شخصی می خواهید بفروشند.

درحال‌پاداش افغان‌ها برای گرفتن یک بیماری کیسه برنج باید۳۰ دلار آمریکا بپردازند که کمکت کني این از این به بعد توان افراد افغانستان این است. فقر در خود افغانستان بهترین برای این دوره نبوده در نتیجه این تعیین کنید که کمکت کني در خود در طول سال ها طالبان عمق گرفته این است. توجیهات این فقر به سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاجعه مقرون به صرفه در خود افغانستان {چیست}؟ عادات طالبان همراه خود خانمها راه به این است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه تاثیری در خود خشم سیستم اقتصادی دارد؟

منبع مفید: وال استریت مجله