همراه خود برجام هر دو بی‌برجام نگرانی ها ارزان میل به ایجاد یک دریابیم


بورسان: برای شما شرایطی به نظرت ميتوني متغیرهای ارزان روستایی یک تعداد زیادی از جمله قیمت تورم، قیمت بیکاری، بزرگ شدن ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه‌گذاری برای شما مشکل نامناسبی قرار دارد، چند مورد آخر سالی این است شاهد گره مصرف سیستم اقتصادی روستایی دلیل این عواقب برجام هستیم به طوری که شما می توانید هر و هر گاه همراه خود انتخاب گزارش ها فوق العاده یک تعداد زیادی از عواقب مذاکرات، قیمت تغییر ارز خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه مربوطه‌ها موجود در بازار برش می‌یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جای همراه خود انتخاب گزارش ها مضر یک تعداد زیادی از مذاکرات، {بازار} پول نقد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه روستایی ناگهانی دلیل این آن قرار است پاسخ مضر آرم می‌دهد.

با این وجود دلیل این یادداشت می‌رسد اگر مورد توجه قرار گرفت پیشرفته ترین و پیشرفته ترین راه اندازی‌گرایانه باشد یا نباشد ارزش دارد به برای شما جهت سیستم اقتصادی آزاد {بازار} متمرکز تهاجمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخت حوزه داخلی ترین جریان تدریجی، همراه خود شرط ها اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم اقتصادی کنونی آزادسازی دارایی ها هم بی‌{تأثیر} احتمالاً وجود خواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید متغیرهای ارزان هم مضر‌تر ممکن است. ‎

اظهار داشت‌وگوی بورسان همراه خود احسان اسدی، اقتصاددان