انفجار هولناک در خود غرب کابلدلیل این گزرش چه خبر نو دلیل این نقل بارهای ایسنا، دارایی ها امنیتی افغانستان بارهای شیوع انفجار در خود یک بیماری سیستم اتوبوس مسافربری در خود غرب کابل خبر دادند.

 یک بیماری سیستم اتوبوس مسافربری نسل در این زمان شنبه انگیزه {حمله} انفجاری در خود غرب کابل پایتخت افغانستان قرار داده شد.

برخی دارایی ها خبری سند دادند بهت کمک کني این حادثه تروریستی در خود تأثیر انفجار یک بیماری بمب غیر از خیابان ای رخ داد.

ادامه دارد هیچ گونه گزارشی دانستن درباره تلفات ممکن ناشی بارهای شیوع این انفجار مخابره نشده این است.