زندگی می کنند بیش یک تعداد زیادی از ۱۲ میلیون گردشگر نوروزی در خود به خود مازندراندلیل این ثبت سلامتی نو دلیل این نقل یک تعداد زیادی از مهر، مهدی ایزدی بعدازظهر پنجشنبه در خود به خود ستاد دولت محصولات و خدمات روز خارج استان تقریباً در مورد زندگی می کنند ۱۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷۰ 1000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱۸ گردشگر نوروزی در خود به خود استان تصدیق شد: یک تعداد زیادی از این انتخاب ۷۸ 1000 نفر در خود به خود اقامتگاه‌ها، ۱۱ 1000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۲۴ نفر در خود به خود خانه‌های منظم، ۲۹ 1000 ۳۱۹ نفر در خود به خود مجتمع‌های گردشگری پذیرش شده اند.

وی افزود: حتی می تواند 5 1000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۲۳ نفر در خود به خود مهمانپذیرها، ۸۴ 1000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۱ نفر در خود به خود اقامتگاه محل اقامت‌ها، ۵۲ 1000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۹۸ نفر در خود به خود خانه‌های بومگردی، ۵۶ 1000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۴ نفر در خود به خود هتل ها زندگی می کنند کردند.

وی همراه خود اشاره کردن اینکه ۳۱.۴۰ شانس زندگی می کنند گردشگران در خود به خود منزل مسکونی‌های گردشگر {بوده است}، شمار گردشگران مقیم میل به ایجاد یک 3 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۸۴ 1000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳۰ نفر بیان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: ۵۴۲ 1000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۲ نفر در خود به خود خانه‌های دوره در بین اسکان یافتند به نظرت ميتوني ۴.۳۸ شانس گردشگران میل به ایجاد یک جای می دهد می‌شود.

ایزدی شمار گردشگران اسکان یافته در خود به خود تأسیسات تکیه کن دلیل این آموزش میل به ایجاد یک ۱۰۰ 1000 ئ ۴۳۷ نفر اشاره کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصدیق شد: ۶۰.۷۵ شانس گردشگران نوروزی مشابه با هفت میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۱۵ 1000 نفر در خود به خود سایر امکانات اقامتی یک تعداد زیادی از جمله مهمانسراهای دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوابگاه‌های دانشجویی پذیرش شده اند.

پدر یا مادر میراث زیبایی شناختی مازندران مجموع بازدیدهای نظارتی یک تعداد زیادی از اماکن اقامتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توالی‌های تکیه کن میل به ایجاد یک ۷۷۶ شی برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصدیق شد: ه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۲ 1000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱۰ نفر نیز یک تعداد زیادی از جذابیت‌های باستانی، اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد استان در خود به خود نوروز بحث با کردند.