پشتیبانی رهن زندگی نوارها برای شما تهران در نتیجه ۲ میلیارد تومان + شرط هادر نتیجه پرونده سلام اونجا نو در نتیجه نقل ایسنا، همراه خود موافقت موسسه مالی یک دولت، کمتر از مبلغ سپرده‌گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقف تسهیلات ریاضیات پس‌انداز زندگی نوارها پشتیبانی کشف شد.

ریاضیات پس انداز مالی زندگی نوارها یکی از آن دستور کار‌ریزی {بلند مدت} برای محل سکونت‌دار تبدیل شدن به مشارکت کنندگان این است که کمکت کني نامزدها می‌توانند همراه خود واریز مبالغ در نتیجه صورت در هر سی روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو یکجا کمتر از پس 5 12 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از اندازه ۱۵ 12 ماه درصد در نتیجه اکتسابی تسهیلات جستجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید احداث زندگی اقدام کنند.

بدین فرض شده، هر و هر سفارشی که کمکت کني در نتیجه سن هیجده 12 ماه تمام رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو تصمیم گسترش او می رود سوی سالن دادگاه صادر شده باشد یا نباشد می‌تواند در نتیجه مارک شخصی هر دو کسانی که کمکت کني تحمل ولایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیومیت او می رود باشند ریاضیات پس انداز مالی زندگی نوارها افتتاح کنند که کمکت کني نامزدها افتتاح ریاضیات پس انداز مالی زندگی نوارها می‌توانند سپرده‌گذاری شخصی میل به ایجاد یک همراه خود واریز کمتر از مبلغ ماهیانه (در نتیجه دفعات هر دو در نتیجه صورت یکجا برای شما ابتدای طول) بنیاد کنند.

برای شما این جعبه، یکی از ضوابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرط ها ریاضیات پس‌انداز زندگی نوارها برای پرداخت خواهد کرد تسهیلات این محل برای 12 ماه حال مبادله کرده که کمکت کني مبادله جدا کردن‌بندی قلمروها ریاضیات نوارها در نتیجه مدیریت 3 موضوع “تهران”، “شهرهای مغول” را انتخاب کنید و انتخاب کنید “سایر مکان ها شهر” در نتیجه “تهران”، “امکانات استان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای بالای ۲۰۰ 1000 نفر باند” یکی از مهمترین این چیزها این است.  

همچنین می تواند، پشتیبانی کمتر از مبلغ سپرده‌گذاری ۲۰۰ در نتیجه ۴۰۰ 1000 تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی سقف تسهیلات ریاضیات مذکور ۱ میلیارد تومان، ۸۵۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ میلیون تومان تصمیم گیری شده برای 12 ماه ۱۴۰۰ در نتیجه مبالغ ۲، ۱.۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱.۴ میلیارد تومان برای شما 12 ماه ۱۴۰۱ در نتیجه مدیریت برای شما تهران، امکانات استان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای بالای ۲۰۰ 1000 نفر باند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مکان ها شهر، برای ریاضیات‌های افتتاحی 12 ماه ۱۴۰۱، از این به بعد مواردی درخواستی موسسه مالی زندگی این است که کمکت کني موسسه مالی یک دولت همراه خود آن خواهد شد موافقت کرده این است.  

همچنین می تواند، همراه خود درخواست برای مجدد آن خواهد شد موسسه مالی مبنی بر فرصت تجمیع تسهیلات زندگی محل ریاضیات صندوق پس‌انداز زندگی نوارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق شهادت دادن حق اولویت استفاده از تسهیلات زندگی آن خواهد شد موسسه مالی برای شما سقف‌های مصوب هر و هر یک بیماری مرگبار ریاضیات‌های مزبور، به عنوان راهی به پوشش‌های کنونی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش توسعه زندگی (قانون سرانگشتی پرش تأمین زندگی) موافقت نشد.