اجرا کردن ایام البیض ماه رمضان ۱۴۰۱ + محتوای متنی دعای مخصوص ایام البیض


دلیل این ثبت روز خوب نو دلیل این نقل آیا بسیاری از ایمنا، ایام البیض مسلماً پذیرفته شده «اَیامُ لَیالِی البیض» دلیل این معنای روزهای ساعت تاریکی‌های سفید سفید این است کمکت «لیالی» گذشت شده این است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این روزگار دلیل این ایام البیض مشهور شده این است. بیض ترکیبی بَیضاء این است کمکت برای شما عربی دلیل این معنای سفید سفید این است. اعراب قدیم رسم داشتند کمکت ایام ماه‌ها می خواهید همسو با سطح چراغ ها ماه نام تجاری‌گذاری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیا بسیاری از آنجا کمکت آفتاب ماه برای شما این 3 ساعت تاریکی آیا بسیاری از ساعت تاریکی‌های بیشتر به هر میزان بیشتر این است، دلیل این این نام تجاری نامیده شده‌اند. آیا بسیاری از بیشتر نام تجاری‌های این ایام، اَواضح را انتخاب کنید و انتخاب کنید غُرّ این است.

ایام البیض چه روزهایی این است؟

ایام البیض (روزهای سفید سفید) دلیل این معنای روزهای سفید سفید این است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل این روزهای {سیزدهم}، چهاردهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پانزدهم} هر و هر ماه قمری می‌گویند. این ایام همراه خود ویژگی متمایز به طور قابل توجهی برای شما ماه‌های رجب، شعبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمضان نزد شیعیان دارای {اهمیت} متنوع این است.

اجرا کردن ایام البیض ماه رمضان

ساعت تاریکی {سیزدهم}:

 • غسل
 • 4 رکعت نماز (یا یکی از رکعت دلیل این طاعون روز خوب) کمکت مطابق با رکعت طاعون مرتبه حمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهه 1920 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 مرتبه سوره توحید خوانده شود
 • 2 رکعت نماز کمکت در ساعت تاریکی {سیزدهم} ماه رجب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعبان نیز خوانده می‌شود: مطابق با رکعت، اندازه گیری آیا بسیاری از سوره حمد سوره‌های یس، تَمواردَکَ این سالْمُلْک را انتخاب کنید و انتخاب کنید توحید

ساعت های نور خورشید {سیزدهم}:

ساعت تاریکی چهاردهم:

ساعت تاریکی چهاردهم ماه مبارک رمضان دومین ساعت تاریکی لیالی بیض این است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالعه 4 رکعت نماز همراه خود 2 روز خوب برای شما آن خواهد شد مستحب این است.

ساعت تاریکی {پانزدهم}:

 • مطالعه شش رکعت نماز دلیل این 3 روز خوب دلیل این متشابه کنترل کیفیت ساعت تاریکی {سیزدهم}.
 • غسل کردن
 • احیا
 • زیارت امام حسین (ع)
 • مطالعه نوزده سی رکعت نماز کمکت مطابق با رکعت طاعون موارد حمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 10 مرتبه سوره توحید
 • دوازده رکعت نماز کمکت یا یکی از رکعت دلیل این طاعون روز خوب ختم می‌شود کمکت مطابق با رکعت هر و هر طاعون آیا بسیاری از سوره‌های حمد، توحید، فلق، ناس، آیة الکرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قَدْر 4 مرتبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه گیری آیا بسیاری از روز خوب 4 مرتبه آگاه شود: ” اَللهُ اَللهُ رَبّی لااُشْرِک بِهِ شَیئا را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَلس آنجلس اَتَّخِذُ مِنْ دُونِه را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَلِهر دوً”.

ساعت های نور خورشید {پانزدهم}:

 • غسل کردن
 • زیارت امام حسین (ع)
 • مطالعه نماز سلمان
 • مطالعه شش رکعت نماز کمکت اندازه گیری آیا بسیاری از سوره حمد، سوره‌های یس، التبارک الملک را انتخاب کنید و انتخاب کنید توحید خوانده شود
 • مطالعه یکصد رکعت نماز کمکت مطابق با رکعت اندازه گیری آیا بسیاری از سوره حمد سوره توحید 10 مرتبه خوانده شود
 • مطالعه 4 رکعت نماز دلیل این 2 روز خوب، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندازه گیری آیا بسیاری از روز خوب آگاه شود: ” اَللّهُمَّ هر دو مُذِلَّ کاملِّ جَبّارٍ؛ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ هر دو مُعِزَّ این سالْمُؤْمِنینَ اَنْتَ کمکتْفی حینَ تُعْیینِی این سالْمَذاهِبُ؛ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ اَنْتَ مواردِئُ خَلْقی رَحْمَةً بی‌را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ قَدْ کنْتَ عَنْ خَلْقی غَنِهر دوً را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ لَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدْ لارَحْمَتُک لَکنْتُ مِنَ این سالْهالِکینَ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ اَنْتَ مُؤَیدی بِالنَّصْرِ عَلی اَعْداَّئی را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ لَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدْ لانَصْرُک اِیای لَکنْتُ مِنَ این سالْمَفْضُوحینَ هر دو مُرْسِلَ الرَّحْمَةِ مِنْ مَعادِنِها را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ مُنْشِئَ این سالْبَرَکةِ مِنْ مَواضِعِها هر دو مَنْ خَصَّ نَفْسَهُ بِالشُّمُوخِ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَالرِّفْعَةِ فَاَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدْلِهر دوَّؤُهُ بِعِزِّهِ یتَعَزَّزُونَ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ هر دو مَنْ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَضَعَتْ لَهُ این سالْمُلُوک نیرَ این سالْمَذَلَّةِ عَلی اَعْناقِهِمْ فَهُمْ مِنْ سَطَواتِهِ خاَّئِفُونَ اَسئَلُک بِکینُونِیتِک این سالَّتِی اشْتَقَقْتَها مِنْ کبْرِهر دوَّئِک را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ اَسئَلُک بِکبْرِهر دوَّئِک این سالَّتِی اشْتَقَقْتَها مِنْ عِزَّتِک را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ اَسئَلُک بِعِزَّتِک این سالَّتِی اسْتَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدَیتَ بِها عَلی عَرْشِک فَخَلَقْتَ بِها جَمیعَ خَلْقِک فَهُمْ لَک مُذْعِنُونَ اَنْ تُصَلِّی عَلی مُحَمَّدٍ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ اَهْلِ بَیتِهِ.”
 • مشارکت در اجرا کردن ام داود

ساعت های نور خورشید نیمی از ماه رمضان، ساعت های نور خورشید ولادت باسعادت امام مجتبی (علیه السلام) این است کمکت ساعت های نور خورشید قابل توجه بافضیلتی این است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادانه دادن صدقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی دلیل این مستمندان برای شما در زمان کنونی هدیه زیادی دارد.

اعمال ایام البیض ماه رمضان

دعای مجیر برای شما ماه رمضان

دعای مجیر یکی از مهمترین ادعیه ستاره شیعه این است کمکت آیا بسیاری از جایگاه بلندی برای شما بین دعاها برخوردار این است. این دعا دارای 80 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 8 بند این است کمکت دلیل این خاطر آینه رشد کردن آگاه باشید «مجیر»، (دلیل این معنای پناه دهنده) برای شما تمام بندها دعای مجیر نامیده می‌شود. همسو با یکی از موارد حیاتی روایات حضرت جبرئیل این دعا می خواهید هنگامی کمکت پیامبر اکرم (ص) برای شما مقام حضرت ابراهیم (ع) مشغول مطالعه نماز بوده اند بر ایشان نازل کرد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالعه این دعا برای شفای ناخوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادای ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی نیازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر غم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندوه خوب این است.

مطالعه دعای مجیر + تفسیر می کند

دلیل این نام تجاری خدای بخشاینده مهربان

سُبْحانَکَ هر دو اَللّهُ تَعالَیْتَ هر دو رَحْمن خواهم کردُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ

منزهی ای خدا تمایز بايد ای {بخشنده} پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی

هر دو رَحیمُ تَعالَیْتَ هر دو کَریمُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو مَلِکُ

ای مهربان تمایز بايد ای کریم پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی ای پادشاه

تَعالَیْتَ هر دو مالِکُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو قُدُّوسُ

تمایز بايد ای صاحبخانه پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی ای مبرا آیا بسیاری از هر و هر عیب

تَعالَیْتَ هر دو سَلامُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو مُۆْمِنُ تَعالَیْتَ

تمایز بايد ای سلامت حوزه پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی ای امان حوزه پیشرفته آمدی

هر دو مُهَیْمِنُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو عَزیزُ تَعالَیْتَ هر دو

ای نگهبان پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی ای قدرتمند پیشرفته آمدی ای

جَبّارُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو مُتَکَبِّرُ تَعالَیْتَ هر دو مُتَجَبِّرُ

همراه خود جبروت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظمت پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی ای دارای بزرگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کبریاء پیشرفته آمدی ای صاحب عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوکت

اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو خالِقُ تَعالَیْتَ هر دو مواردِئُ اَجِرْنا

پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی ای آفریننده پیشرفته آمدی ای پدید آرنده پناه 10 ما می خواهید

مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو مُصَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدِّرُ تَعالَیْتَ هر دو مُقَدِّرُ اَجِرْنا مِنَ

آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی ای صورت 10 پیشرفته آمدی ای اندازه گیری گیر کارها پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از

النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو هادی تَعالَیْتَ هر دو باقی اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو

شومینه ای پناه 10 منزهی ای کتاب الکترونیکی پیشرفته آمدی ای باقی پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای

مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَهّابُ تَعالَیْتَ هر دو تَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدّابُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ

پناه 10 منزهی ای {بخشنده} پیشرفته آمدی ای توبه پذیر پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10

سُبْحانَکَ هر دو فَتّاحُ تَعالَیْتَ هر دو مُرْتاحُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ

منزهی ای گشاینده پیشرفته آمدی ای دلداری حوزه پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10

سُبْحانَکَ هر دو سَیِّدِی تَعالَیْتَ هر دو مَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدْلایَ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ

منزهی بايد ای آقای من خواهم کرد تمایز بايد ای سرور من خواهم کرد پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10

سُبْحانَکَ هر دو قَریبُ تَعالَیْتَ هر دو رَقیبُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ

منزهی بايد ای نزدیک کردن تمایز بايد ای مراقب اجرا کردن بندگان پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10

سُبْحانَکَ هر دو مُبْدِئُ تَعالَیْتَ هر دو مُعیدُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ

منزهی ای محل شروع کن آفرینش پیشرفته آمدی ای بازگرداننده پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10

سُبْحانَکَ هر دو حَمیدُ تَعالَیْتَ هر دو مَجیدُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ

منزهی ای گرامی داشت پیشرفته آمدی ای ستوده پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10

سُبْحانَکَ هر دو قَدیمُ تَعالَیْتَ هر دو عَظیمُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ

منزهی بايد ای دیرینه تمایز بايد ای همراه خود عظمت پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10

سُبْحانَکَ هر دو غَفُورُ تَعالَیْتَ هر دو شَکُورُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ

منزهی ای آمرزنده پیشرفته آمدی ای هدیه 10 سپاسگزاران پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10

سُبْحانَکَ هر دو شاهِدُ تَعالَیْتَ هر دو شَهیدُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ

منزهی ای شاهد تمایز بايد ای گواه پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10

سُبْحانَکَ هر دو حَنّانُ تَعالَیْتَ هر دو مَنّانُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ

منزهی بايد ای قابل توجه مهربان تمایز بايد ای نعمت حوزه پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد

هر دو باعِثُ تَعالَیْتَ هر دو وارِثُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو

ای برانگیزنده تمایز بايد ای ارث بر جهانیان پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای

مُحْیی تَعالَیْتَ هر دو مُمیتُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو شَفیقُ

پر جنب و جوش کننده تمایز بايد ای میراننده پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای مهربان

تَعالَیْتَ هر دو رَفیقُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو اَنیسُ تَعالَیْتَ

تمایز بايد ای دوست پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای همدم تمایز بايد

هر دو مدل موُنِسُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو جَلیلُ تَعالَیْتَ هر دو

ای مونس پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای شوکتمند تمایز بايد ای دارای جمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید

جَانتخابُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو خَبیرُ تَعالَیْتَ هر دو بَصیرُ

چیز جالب در مورد پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای آموزش داده شده است تمایز بايد ای بینای

اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو حَفِیُّ تَعالَیْتَ هر دو مَلِیُّ اَجِرْنا مِنَ

دلیل این کارها پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای مهربان تمایز بايد ای بی فایده کاملاً پناه 10 ما می خواهید

النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو مَعْبُودُ تَعالَیْتَ هر دو مَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدْجُودُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ

آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی ای معبود حقیقی پیشرفته آمدی ای قابل دریافت بالذات پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه

هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو غَفّارُ تَعالَیْتَ هر دو قَهّارُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ

ای پناه 10 منزهی ای آمرزش پیشه تمایز بايد ای دارای قهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطوت پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10

سُبْحانَکَ هر دو مَذْکُورُ تَعالَیْتَ هر دو مَشْکُورُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ

منزهی بايد ای یاد شونده تمایز بايد ای سپاس دارنده پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10

سُبْحانَکَ هر دو جَوادُ تَعالَیْتَ هر دو مَعاذُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ

منزهی بايد ای {بخشنده} تمایز بايد ای پناهگاه امن پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد

هر دو جَمالُ تَعالَیْتَ هر دو جَلالُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو سابِقُ

ای (مفهوم هر و هر) چیز جالب در مورد تمایز بايد ای ({بخشنده} هر و هر) بزرگواری پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای سبقت گیرنده

تَعالَیْتَ هر دو نام بازیِقُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو صادِقُ

تمایز بايد ای در آینده دهنده پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای راست گفتار

تَعالَیْتَ هر دو فالِقُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو سَمیعُ تَعالَیْتَ

تمایز بايد ای شکافنده پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای شنوا تمایز بايد

هر دو سَریعُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو رَفیعُ تَعالَیْتَ هر دو بدیعُ

ای شتابنده (برای شما اجابت) پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای پر سر و صدا مرتبه تمایز بايد ای آفریننده

اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو فَعّاین سالُ تَعالَیْتَ هر دو مُتَعالُ اَجِرْنا

پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای کننده (آنچه بخواهی) تمایز بايد ای والامرتبه پناه 10 ما می خواهید

مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو قضاوت در مورد تَعالَیْتَ هر دو خوشحال اَجِرْنا مِنَ

آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای داور تمایز بايد ای خوشحال پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از

النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو قاهِرُ تَعالَیْتَ هر دو طاهِرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ

شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای چیره بر خلق تمایز بايد ای پاکیزه پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای

یامُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو عالِمُ تَعالَیْتَ هر دو حاکِمُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ

پناه 10 منزهی بايد ای دانا تمایز بايد ای حکمران پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10

سُبْحانَکَ هر دو دآئِمُ تَعالَیْتَ هر دو قآئِمُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ

منزهی بايد ای جاویدان تمایز بايد ای شورش کننده دلیل این امور خلق پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد

هر دو عاصِمُ تَعالَیْتَ هر دو قاسِمُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو غَنِیُّ

ای نگهدار تمایز بايد ای عنصر کننده در آینده پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای بی فایده

تَعالَیْتَ هر دو مُغْنی اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَفِیُّ تَعالَیْتَ

تمایز بايد ای بی فایده کننده پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای بی تغییر تمایز

هر دو قَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدِیُّ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو فراوان تَعالَیْتَ هر دو شافی

بايد ای قدرتمند پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای کفایت کننده تمایز بايد ای شفا دهنده

اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو مُقَدِّمُ تَعالَیْتَ هر دو مُۆَخِّرُ اَجِرْنا

پناده 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای مقدم دارنده تمایز بايد ای عقب انداز پناه 10 ما می خواهید

مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو اَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدَّلُ تَعالَیْتَ هر دو آخِرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو

آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای اول تمایز بايد ای بالاخره پناه 10 ما ر آیا بسیاری از شومینه ای

مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو ظاهِرُ تَعالَیْتَ هر دو باطِنُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ

پناه 10 منزهی بايد ای پیدا تمایز بايد ای ناپیدا پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10

سُبْحانَکَ هر دو رَجآءُ تَعالَیْتَ هر دو مُرْتَجی اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ

منزهی بايد ای امید تمایز بايد ای مایه امیدواری پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10

سُبْحانَکَ هر دو ذَاالْمَنِّ تَعالَیْتَ هر دو ذَاالطَّرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدْلِ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ

منزهی بايد ای صاحب نعمت تمایز بايد ای صاحب احسان پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10

سُبْحانَکَ هر دو حَیُّ تَعالَیْتَ هر دو قَیُّومُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ

منزهی بايد ای پر جنب و جوش تمایز بايد ای پاینده پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد

هر دو واحِدُ تَعالَیْتَ هر دو اَحَدُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو سَیِّدُ

ای یگانه تمایز بايد ای یکتا پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای آقا

تَعالَیْتَ هر دو صَمَدُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو قَسررسید گذشتهُ تَعالَیْتَ

تمایز بايد ای بی فایده پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای موفق تمایز

هر دو کَبیرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو والی تَعالَیْتَ هر دو مُتَسودمند

بايد ای مغول پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای حکمران تمایز بايد ای والامقام

اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو عَلِیُّ تَعالَیْتَ هر دو اَعْلی اَجِرْنا مِنَ

پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای شیک تمایز بايد ای والاتر آیا بسیاری از هر شخص پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از

النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَلِیُّ تَعالَیْتَ هر دو مَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدْلی اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو

شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای صاحب اختیار تمایز بايد ای سرور پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه

مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو ذارِئُ تَعالَیْتَ هر دو مواردِئُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ

ای پناه 10 منزهی بايد ای آفریننده تمایز بايد ای پدید آرنده پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10

سُبْحانَکَ هر دو خافِضُ تَعالَیْتَ هر دو رافِعُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ

منزهی بايد ای پایین ترین آرنده تمایز بايد ای بهترین به دست آورد پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10

سُبْحانَکَ هر دو مُقْسِطُ تَعالَیْتَ هر دو جامِعُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ

منزهی بايد ای دلیل این عدالت عادات کننده تمایز بايد ای گردآورنده پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10

سُبْحانَکَ هر دو مُعِزُّ تَعالَیْتَ هر دو مُذِلُّ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ

منزهی بايد ای احترام حوزه تمایز بايد ای ذلت حوزه پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد

هر دو حافِظُ تَعالَیْتَ هر دو حَفیظُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو قادِرُ

ای نگهبان تمایز بايد ای نگهدار پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای موفق

تَعالَیْتَ هر دو مُقْتَدِرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو عَلیمُ تَعالَیْتَ

تمایز بايد ای همراه خود اقتدار پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای دانا تمایز بايد

هر دو حَلیمُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو حَکَمُ تَعالَیْتَ هر دو حَکیمُ

ای بردبار پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای داور تمایز بايد ای فرزانه

اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو مُعْطی تَعالَیْتَ هر دو مانِعُ اَجِرْنا

پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای عطا 10 تمایز بايد ای خاموش کردن آیا بسیاری از عطا پناه 10 ما می خواهید

مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو ضآرُّ تَعالَیْتَ هر دو نافِعُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ

آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای زیان رسان تمایز بايد ای سودرسان پناه ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه

هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو مُجیبُ تَعالَیْتَ هر دو حَسیبُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو

ای پناه 10 منزهی بايد ای اجابت کننده تمایز بايد ای حسابگر پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای

مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو عادِلُ تَعالَیْتَ هر دو فاصِلُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ

پناه 10 منزهی بايد ای دادگر تمایز بايد ای بی تفاوت کننده پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10

سُبْحانَکَ هر دو لَطیفُ تَعالَیْتَ هر دو شَریفُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ

منزهی بايد ای مهربان تمایز بايد ای شریف پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10

سُبْحانَکَ هر دو رَبُّ تَعالَیْتَ هر دو حَقُّ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو

منزهی بايد ای پروردگار تمایز بايد ای چسبیده پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای

ماجِدُ تَعالَیْتَ هر دو واحِدُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو عَفُرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدُّ

گرامی تمایز بايد ای یگانه پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای باگذشت

تَعالَیْتَ هر دو مُنْتَقِمُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو واسِعُ تَعالَیْتَ

تمایز بايد ای انتقام کش پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای بی نهایت رحمت تمایز بايد

هر دو مُرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدَسِّعُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو رَۆُفُ تَعالَیْتَ هر دو

ای گشایش حوزه پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای مهرورز تمایز بايد ای

عَطوُفُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو فَرْدُ تَعالَیْتَ هر دو را انتخاب کنید و انتخاب کنیدِتْرُ

همراه خود عطوفت پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای یگانه تمایز بايد ای تک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین

اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو مُقیتُ تَعالَیْتَ هر دو مُحیطُ اَجِرْنا

پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای حافظ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهبان تمایز بايد ای جو بر هر قسمت پناه 10 ما می خواهید

مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَکیلُ تَعالَیْتَ هر دو عَدْلُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ

آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای حرفه ای حقوقی تمایز بايد ای در همه جا عدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید داد پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه

هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو مُبینُ تَعالَیْتَ هر دو مَتینُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ

ای پناه 10 منزهی بايد ای در گذشته کننده تمایز بايد ای چسبیده سستی ناپذیر پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10

سُبْحانَکَ هر دو بَرُّ تَعالَیْتَ هر دو را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَدُودُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو

منزهی بايد ای نیکوکار تمایز بايد ای قابل توجه مهربان پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای

رَشیدُ تَعالَیْتَ هر دو مُرْشِدُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو نُورُ

ارشاد کننده تمایز بايد ای رهنمون پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای آفتاب

تَعالَیْتَ هر دو مُنَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدِّرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو نَصیرُ تَعالَیْتَ

تمایز بايد ای روشنی حوزه پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای یاور تمایز بايد

هر دو ناصِرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو صَبُورُ تَعالَیْتَ هر دو

ای یاری 10 پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای بردبار تمایز بايد ای

صابِرُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو مُحْصی تَعالَیْتَ هر دو

شکیبا پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای شمارنده تمایز بايد ای

مُنْشِئُ اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو سُبْحانُ تَعالَیْتَ هر دو دَیّانُ

در حال رشد کننده پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای منزه تمایز بايد ای کیفر 10

اَجِرْنا مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو مُغیثُ تَعالَیْتَ هر دو غِیاثُ اَجِرْنا

پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای فریادرس تمایز بايد ای عدالت صلح پناه 10 ما می خواهید

مِنَ النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو فاطِرُ تَعالَیْتَ هر دو حاضِرُ اَجِرْنا مِنَ

آیا بسیاری از شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای آفریننده تمایز بايد ای هدیه پناه 10 ما می خواهید آیا بسیاری از

النّارِ هر دو مُجیرُ سُبْحانَکَ هر دو ذَاالْعِزِّ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَاین سالْجَمالِ تَمواردَکْتَ هر دو ذَاالْجَبَرُوتِ

شومینه ای پناه 10 منزهی بايد ای صاحب عزّت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیز جالب در مورد بزرگی بايد ای صاحب جبروت

را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَاین سالْجَلالِ سُبْحانَکَ لس آنجلس اِلهِ اِلس آنجلسّ اَنْتَ سُبْحانَکَ اِنّی کُنْتُ مِنَ الظّاین سالِمینَ

را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزت منزهی بايد معبودی جز بايد نخواهد بود منزهی بايد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همانا من خواهم کرد آیا بسیاری از ستمگرانم

فَاسْتَجَبْنا لَهُ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ نَجَّیْناهُ مِنَ این سالْغَمِّ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ کَذلِکَ نُنْجیِ این سالْمُۆمِنینَ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ صَلَّی اللّهُ

پس مستجاب کردیم دعای او می رود (یعنی این یعنی یونس) می خواهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید او می رود می خواهید آیا بسیاری از اندوه نجاتش دادیم و این دلیل است نوع آن مۆمنین می خواهید نجات بخشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید درود

عَلی سَیِّدِنا مُحَمَّدٍ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ آلِهِ اَجْمَعینَ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَاین سالْحَمْدُلِلّهِ رَبِّ این سالْعالَمینَ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ حَسْبُنَا

خدا بر آقای ما محمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلش همگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاداش منحصر به فرد پروردگار جهانیان این است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا ما می خواهید بس این است

اللّهُ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ نِعْمَ این سالْرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدَکیلُ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ لس آنجلس حَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدْلَ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ لس آنجلس قُرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدَّةَ اِلس آنجلسّ بِاللّهِ این سالْعَلیِّ العَظیمِ

را انتخاب کنید و انتخاب کنید او می رود نیکو وکیلی این است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنبش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیرویی نخواهد بود جز دلیل این خدای والای مغول.

دعای مجیر محتوای متنی با بیرون تفسیر می کند

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

سُبْحَانَکَ یَا اللَّهُ تَعَاین سالَیْتَ یَا رَحْمَانُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا رَحِیمُ تَعَاین سالَیْتَ یَا کَرِیمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا مَلِکُ تَعَاین سالَیْتَ یَا مَاین سالِکُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا قُدُّوسُ تَعَاین سالَیْتَ یَا سَلامُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا مُؤْمِنُ تَعَاین سالَیْتَ یَا مُهَیْمِنُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا عَزِیزُ تَعَاین سالَیْتَ یَا جَبَّارُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا مُتَکَبِّرُ تَعَاین سالَیْتَ یَا مُتَجَبِّرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ،

سُبْحَانَکَ یَا خَاین سالِقُ تَعَاین سالَیْتَ یَا بَارِئُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا مُصَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدِّرُ تَعَاین سالَیْتَ یَا مُقَدِّرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا هَادِی تَعَاین سالَیْتَ یَا بَاقِی أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَهَّابُ تَعَاین سالَیْتَ یَا تَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدَّابُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا فَتَّاحُ تَعَاین سالَیْتَ یَا مُرْتَاحُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا سَیِّدِی تَعَاین سالَیْتَ یَا مَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدْلایَ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا قَرِیبُ تَعَاین سالَیْتَ یَا رَقِیبُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا مُبْدِئُ تَعَاین سالَیْتَ یَا مُعِیدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا حَمِیدُ تَعَاین سالَیْتَ یَا مَجِیدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا قَدِیمُ تَعَاین سالَیْتَ یَا عَظِیمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا غَفُورُ تَعَاین سالَیْتَ یَا شَکُورُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا شَاهِدُ تَعَاین سالَیْتَ یَا شَهِیدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا حَنَّانُ تَعَاین سالَیْتَ یَا مَنَّانُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا بَاعِثُ تَعَاین سالَیْتَ یَا را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَارِثُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا مُحْیِی تَعَاین سالَیْتَ یَا مُمِیتُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا شَفِیقُ تَعَاین سالَیْتَ یَا رَفِیقُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا أَنِیسُ تَعَاین سالَیْتَ یَا مُونِسُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا جَلِیلُ تَعَاین سالَیْتَ یَا جَمِیلُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا خَبِیرُ تَعَاین سالَیْتَ یَا بَصِیرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا حَفِیُّ تَعَاین سالَیْتَ یَا مَلِیُّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا مَعْبُودُ تَعَاین سالَیْتَ یَا مَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدْجُودُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا غَفَّارُ تَعَاین سالَیْتَ یَا قَهَّارُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا مَذْکُورُ تَعَاین سالَیْتَ یَا مَشْکُورُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا جَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدَادُ تَعَاین سالَیْتَ یَا مَعَاذُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا مُبْدِئُ تَعَاین سالَیْتَ یَا مُعِیدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا حَمِیدُ تَعَاین سالَیْتَ یَا مَجِیدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا قَدِیمُ تَعَاین سالَیْتَ یَا عَظِیمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا غَفُورُ تَعَاین سالَیْتَ یَا شَکُورُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا شَاهِدُ تَعَاین سالَیْتَ یَا شَهِیدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا حَنَّانُ تَعَاین سالَیْتَ یَا مَنَّانُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا بَاعِثُ تَعَاین سالَیْتَ یَا را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَارِثُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا مُحْیِی تَعَاین سالَیْتَ یَا مُمِیتُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا شَفِیقُ تَعَاین سالَیْتَ یَا رَفِیقُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا أَنِیسُ تَعَاین سالَیْتَ یَا مُونِسُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا جَلِیلُ تَعَاین سالَیْتَ یَا جَمِیلُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا خَبِیرُ تَعَاین سالَیْتَ یَا بَصِیرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا حَفِیُّ تَعَاین سالَیْتَ یَا مَلِیُّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا مَعْبُودُ تَعَاین سالَیْتَ یَا مَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدْجُودُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا غَفَّارُ تَعَاین سالَیْتَ یَا قَهَّارُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا مَذْکُورُ تَعَاین سالَیْتَ یَا مَشْکُورُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا جَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدَادُ تَعَاین سالَیْتَ یَا مَعَاذُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا ذَا این سالْمَنِّ تَعَاین سالَیْتَ یَا ذَا الطَّرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدْلِ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا حَیُّ تَعَاین سالَیْتَ یَا قَیُّومُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَاحِدُ تَعَاین سالَیْتَ یَا أَحَدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا سَیِّدُ تَعَاین سالَیْتَ یَا صَمَدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا قَدِیرُ تَعَاین سالَیْتَ یَا کَبِیرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَاین سالِی تَعَاین سالَیْتَ یَا مُتَعَاین سالِی [عَالِی] أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا عَلِیُّ تَعَاین سالَیْتَ یَا أَعْلَی أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَلِیُّ تَعَاین سالَیْتَ یَا مَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدْلَی أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا ذَارِئُ تَعَاین سالَیْتَ یَا بَارِئُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا خَافِضُ تَعَاین سالَیْتَ یَا رَافِعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا مُقْسِطُ تَعَاین سالَیْتَ یَا جَامِعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا مُعِزُّ تَعَاین سالَیْتَ یَا مُذِلُّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا حَافِظُ تَعَاین سالَیْتَ یَا حَفِیظُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا قَادِرُ تَعَاین سالَیْتَ یَا مُقْتَدِرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا عَلِیمُ تَعَاین سالَیْتَ یَا حَلِیمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا حَکَمُ تَعَاین سالَیْتَ یَا حَکِیمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا مُعْطِی تَعَاین سالَیْتَ یَا مَانِعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا ضَارُّ تَعَاین سالَیْتَ یَا نَافِعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا مُجِیبُ تَعَاین سالَیْتَ یَا حَسِیبُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا عَادِلُ تَعَاین سالَیْتَ یَا فَاصِلُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا لَطِیفُ تَعَاین سالَیْتَ یَا شَرِیفُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا رَبُّ تَعَاین سالَیْتَ یَا حَقُّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا مَاجِدُ تَعَاین سالَیْتَ یَا را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَاحِدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا عَفُرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدُّ تَعَاین سالَیْتَ یَا مُنْتَقِمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَاسِعُ تَعَاین سالَیْتَ یَا مُرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدَسِّعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا رَءُوفُ تَعَاین سالَیْتَ یَا عَطُوفُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا فَرْدُ تَعَاین سالَیْتَ یَا را انتخاب کنید و انتخاب کنیدِتْرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا مُقِیتُ تَعَاین سالَیْتَ یَا مُحِیطُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَکِیلُ تَعَاین سالَیْتَ یَا عَدْلُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا مُبِینُ تَعَاین سالَیْتَ یَا مَتِینُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا بَرُّ تَعَاین سالَیْتَ یَا را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَدُودُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا رَشِیدُ تَعَاین سالَیْتَ یَا مُرْشِدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا نُورُ تَعَاین سالَیْتَ یَا مُنَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدِّرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا نَصِیرُ تَعَاین سالَیْتَ یَا نَاصِرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا صَبُورُ تَعَاین سالَیْتَ یَا صَابِرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا مُحْصِی تَعَاین سالَیْتَ یَا مُنْشِئُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا سُبْحَانُ تَعَاین سالَیْتَ یَا دَیَّانُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا مُغِیثُ تَعَاین سالَیْتَ یَا غِیَاثُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا فَاطِرُ تَعَاین سالَیْتَ یَا حَاضِرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ

سُبْحَانَکَ یَا ذَا این سالْعِزِّ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ این سالْجَمَاین سالِ تَبَارَکْتَ یَا ذَا این سالْجَبَرُوتِ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ این سالْجَلالِ

سُبْحَانَکَ لس آنجلس إِلَهَ إِلس آنجلس أَنْتَ سُبْحَانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّاین سالِمِینَ

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ نَجَّیْنَاهُ مِنَ این سالْغَمِّ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ کَذَلِکَ نُنْجِی این سالْمُؤْمِنِینَ

را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ آلِهِ أَجْمَعِینَ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ این سالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ این سالْعَاین سالَمِینَ

را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ حَسْبُنَا اللَّهُ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ نِعْمَ این سالْرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدَکِیلُ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ لس آنجلس حَرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدْلَ را انتخاب کنید و انتخاب کنیدَ لس آنجلس قُرا انتخاب کنید و انتخاب کنیدَّهَ إِلس آنجلس بِاللَّهِ این سالْعَلِیِّ این سالْعَظِیمِ