بهره برداری روسیه تعداد زیادی از بمب‌های خوشه‌ای برای شما {حمله} در نتیجه خارکی‌یف / تصاویر حرکتی


مشاوران نیروی دفاعی می‌گویند روسیه همراه خود بمب‌های خوشه‌ای کلان شهر خارکف برای شما شرق اوکراین را دلیل انتشار این است. بهره برداری تعداد زیادی از بمب خوشه‌ای به عنوان یک نتیجه تلفات زیادی که کمکت کني دارد طبق پیمان اسلو غیرقانونی است جایگزین موضوعات مقدار زیاد تعداد زیادی از نقض تبلیغات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره برداری تعداد زیادی از آن قرار است تعداد زیادی از جمله بهره برداری خوش پسند عربستان تعداد زیادی از این بمب برای شما یمن (اکتسابی تعداد زیادی از {انگلیس}) لیست شده این است.

استفاده روسیه از بمب‌های خوشه‌ای در حمله به خارکی‌یف / فیلم