استرالیا تحریم‌های جدیدی علیه روسیه وضع کرددر نتیجه سند روز خوب نو، ایلنا در نتیجه نقل یک تعداد زیادی از نووستی نوشت: استرالیا معامله بسته جدیدی یک تعداد زیادی از تحریم‌ها را علیه روسیه اجرا کردن کرد ميتوني کمکت جای می دهد ۱۴ بازدید کننده یک تعداد زیادی از جمله «گازپروم» می‌شود. 

 همسو با اطلاعیه وزارت خارجه استرالیا، این روستایی تحریم‌های جدیدی را علیه ۱۴ بازدید کننده روس یک تعداد زیادی از جمله گازپروم، ترانس نفت، روس تلکام را انتخاب کنید و انتخاب کنید روس هیدرو اجرا کردن کرده این است.

لیست تحریم‌های اخیر ممکن است حتی جای می دهد بازدید کننده‌های «کاماز»، «بندر دریایی اقتصادی نووروسیسک»، «روس الکترونیک»، بازدید کننده «مبارزه‌سازی متحده»، «سوماش»، «آلروسا»، «سوکومفلوت» را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین راه‌آهن روسیه می‌شود.