آیا بسیاری از مکان بفهمیم دلیل این سرخک گرفتار شده ایم؟


دلیل این پرونده روز خوب نو، {بیماری} سرخک احتمالاً بیشترین مسری‌بسیاری از {بیماری}‌های عفونی این است، بنابراین به بیش آیا بسیاری از ۹۰ شانس شرکت کنندگان ضعیف در خود تصمیم نزدیک کردن همراه خود در وضعیت ضعیف سلامتی {آلوده} می‌شوند.

{بیماری} سرخک احتمالاً بیشترین مسری‌بسیاری از {بیماری}‌های عفونی این است، بنابراین به بیش آیا بسیاری از ۹۰ شانس شرکت کنندگان ضعیف در خود تصمیم نزدیک کردن همراه خود در وضعیت ضعیف سلامتی {آلوده} می‌شوند.حدود ۱۰ شانس کامل نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر قابل پیشگیری جوانان {زیر} ۵ 12 ماه در خود سراسر جهان گسترده دلیل این چه چیزی مسئول چه چیزی بود سرخک این است را انتخاب کنید و انتخاب کنید براساس پرونده گروه جهان بهداشت سالی یکبار ۲۰۰ 1000 کوچک میل به ایجاد یک دلیل این کام نابودی می‌کشد. در خود چسبیدن به نشانه ها ابتلا، راهی که در آن‌های جابجایی، بدانید که چگونه‌گی مراقبت آیا بسیاری از در وضعیت ضعیف سلامتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… شناخته شده می‌شویم:

راهی که در آن جابجایی

جابجایی {بیماری} بصورت اصلی آیا بسیاری از دلیل این آیا بسیاری از طریق آوار آئروسل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو بوسیلة تصمیم بدون تأخیر همراه خود ترشحات سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوی در وضعیت ضعیف سلامتی صورت می‌پذیرد.  

مدت زمان جابجایی

شرکت کنندگان متضرر شدن {بیماری} آیا بسیاری از 3 روز قبل از امروز آیا بسیاری از تنظیم نشانه ها مگر اینکه ۴ پس از امروز آیا بسیاری از تنظیم بثورات جلدی(راش جلدی) {آلوده} کننده هستند.

نشانه ها پزشکی

اندازه آیا بسیاری از دورة کمونی ميتوني کمکت دلیل این طور اصلی حدود ۸ الی ۱۵ ساعت های نور خورشید متغییر این است، نشانه ها اصلی جای می دهد تب، خستگی، سرفه، آب واگذار کردن آیا بسیاری از سوراخ بینی، سرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک ملتحمه در خود شرکت کنندگان گمشده امنیت دلیل این {بیماری} به نظر می رسد می‌شود.  

تجزیه و تحلیل

آیا بسیاری از روی نشانه ها پزشکی نمی‌توان همراه خود قطعیت با اشاره به تجزیه و تحلیل {بیماری} نتیجه نهایی‌گیری کرد، بنابر این تجزیه و تحلیل بسیار عالی همراه خود جدا نگه داشتن آنتی بادی IgM بی نظیر سرخک در خود خون هر دو بزاق در وضعیت ضعیف سلامتی مشارکت در می‌شود. ممکن است حتی آیا بسیاری از تمام موضوعات نامشخص مناسبت ادرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حلق عرضه می‌شود.

جدا کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری

در وضعیت ضعیف سلامتی ترجیحاً در خود اتاق ایزوله درایو مضر بستری شود.

درگاه اتاق معامله بسته آویزان به شود.

جلوتر از آیا بسیاری از گرفتن حق ورود به اتاق {ماسک} N۹۵ روکش دار شود.

جلوتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس آیا بسیاری از تصمیم همراه خود در وضعیت ضعیف سلامتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسایل محیط در وضعیت ضعیف سلامتی ایده ها بهداشت انگشت‌ها رعایت شود.

در خود تصمیم همراه خود ترشحات در وضعیت ضعیف سلامتی آیا بسیاری از گان، عینک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستکش استفاده از شود.

جوانان در خود سن دانشکده که باید دلیل این مدت زمان ۴ ساعت های نور خورشید پس آیا بسیاری از ایجاد راش‌ها آیا بسیاری از وارد شدن به دبیرستان خودداری کنند.

اینفوگرافیک | علائم ابتلا به سرخک | چگونه از بیمار مبتلا به سرخک مراقبت کنیم؟