خوب ارزش موجودی انصاف در حال حاضر ۲۹ فروردین ۱۴۰۱


بورسان: شاخص کامل بورس برای شما سومین ساعت های نور خورشید معاملاتی این هفته همراه خود گسترش ۱.۸ درصدی مرحله یک بیماری میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ 1000 واحدی میل به ایجاد یک در پشت اوج گذاشت. موجودی انصاف نیز برای چهارمین مشاوره متوالی گسترش هزینه مربوطه میل به ایجاد یک سوار کرد.
هزینه مربوطه موجودی انصاف ۵۳۲ 1000 تومانی در حال حاضر ۲۵۲ 1000 تومان از این به بعد تبدیل شد به را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل این ۱۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳۴ 1000 تومان رسید. خوب ارزش ۶۰ شانس موجودی قابل بازاریابی این سبد ۸ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰ 1000 تومان این است.
خوب ارزش موجودی انصاف یک بیماری میلیون تومانی نیز در حال حاضر ۴۷۴ 1000 تومان گسترش کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل این ۲۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۷ 1000 تومان رسید. خوب ارزش جز component قابل بازاریابی این سبد نیز ۱۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۴ 1000 تومان این است.

Loading...
تنوع ها خوب ارزش سبد موجودی انصاف ۵۳۲ 1000 تومانی برای شما یک بیماری ماه جدید