اجساد ۲ کوهنورد پس تنوع از ۳ ماه آمد!/ عکس ها


در نتیجه سند هیا نو در نتیجه نقل تنوع از فارس، تقی خبازی مدیر باند هلال‌احمر شهرستان شبستر فناوری همانطور که صحبت می کنیم در خود تصدیق شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو با روزنامه های جدید اظهار کرد: اندازه تنوع از نادیده گرفته نمی شود ۳ ماه تنوع از مفقود تبدیل شدن به 2 کوهنورد  بنیسی در خود ۲۵ دیماه ۱۴۰۰ در خود ارتفاعات میشو تنوع از طرف شانجان شبستر، همانطور که صحبت می کنیم  پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ ،پیکر  مرده این  2 کوهنورد حوالی ساعت ۱۲ {ظهر}، شیفته یکی از موارد حیاتی کوهنوردان در خود ارتفاعات میشوداغ (چای دره ) در خود ضلع شمالی قره داشلار ( داخلی دره )  پیدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراتب  برای پرتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید  در حال حرکت پیکرهای جانباختگان در نتیجه هلال احمر شبستر گفتن تبدیل شد .

وی افزود: نیروهای باند هلال احمر شبستر با انسجام معاون کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات باند هلال احمر استان در نتیجه محل اعزام را انتخاب کنید و انتخاب کنید با پشتیبانی کوهنوردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهالی موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر دستگاهها ضمن رها سازی، اجساد جانباختگان را  در خود کیسه جسد گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید  اندازه تنوع از  در حال حرکت، جهت طی سطوح معتبر در نتیجه مراجع زیربط حمل و نقل دادند .

سند فارس حاکی این است، نور روز شنبه ۲۵ دی ماه 12 ماه ۱۴۰۰ 2 یک دسته کامل کوهنورد اهل بنیس شبستر در خود کوههای میشو این شهرستان مفقود شده بوده اند که کمکت کني  کارکنان های امدادی هلال احمر استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان‌ها عملیات رایج‌ای را برای مکان یابی ممکن است در خود ارتفاعات میشو راه اندازی اطلاعات بوده اند که کمکت کني جمع آوری برف در خود صخره‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دره‌ها که کمکت کني گاه در نتیجه متفاوت متر می‌رسید فرصت  در جستجوی را خارق العاده ساخته یک بار بود.

اجساد ۲ کوهنورد پس از ۳ ماه پیدا شد!/ تصاویر

اجساد ۲ کوهنورد پس از ۳ ماه پیدا شد!/ تصاویر