اروپایی بازو دلیل این دامان اوپک تبدیل شد


بورسان: برای اولین واقعی طی ۱۷ 12 ماه جدید افسران اروپایی همراه خود اوپک در خود به خود وین حاوی مشاوره خواهند داد. دلیل این یادداشت می‌رسد همراه خود تقویت درخواست برای‌ها برای تحریم نفت روسیه، اروپا معنی به دارد همراهی کشورهای عضو اوپک را دریافت کرد.

رویترز همراه خود ادعا این خبر می‌نویسد: اوپک در خود به خود معادل درخواست برای‌های ایالات متحده آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آژانس بین‌المللی قدرت برای پمپاژ به هر میزان بیشتر نفت نپخته برای به حداقل رساندن هزینه مربوطه‌ها مقاومت کردن کرده این است. ماه فراتر از بهای نفت پس به اجرا درآوردن تحریم‌های واشنگتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروکسل علیه مسکو در خود به خود پی {حمله} این روستایی دلیل این اوکراین دلیل این میوه ها شخصی در خود به خود ۱۴ 12 ماه فراتر از رسید.

اوپک پلاس بهت کمک کني ایجاد شده از گروه کشورهای صادرکننده نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر تولیدکنندگان جمله روسیه این است، اندازه افت بسیار هزینه مربوطه نفت در خود به خود آوریل ۲۰۲۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز دارند بومی کرونا سطح تأمین نفت شخصی را دلیل این عمق پایین تر داد. حالا نیز بدون در نظر گرفتن تقویت توجه‌گیر هزینه مربوطه‌ها این کارکنان سازمانی چندانی برای بازگردان تأمین دلیل این درجه پیش این انسجام ندارد. همسو با بیماری بیماری رذل انسجام اوپک پلاس در هر سی روز تأمین شخصی را ممکن است بخواهید ۴۳۲ 1000 بشکه در خود به خود ساعت های روز تقویت دهد، سپس دوباره همین رقم نیز تمایل به محقق نمی‌شود.

نشست اروپایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوپک در خود به خود بعدازظهر ساعت های روز دوشنبه بسته شدن نشست اظهار داشت‌وگوهایی بین 2 طرف 12 ماه ۲۰۰۵ این است.

امتحان و تحریم نفت روسیه

نفت روسیه تا کنون تحریم های اروپایی مستثنی {بوده است}. با این وجود پس اینکه بلوک ۲۷ روستایی هفته فراتر از همراه خود تحریم زغال سنگ روسیه موافقت کرد، یکی از موارد حیاتی افسران ارشد اروپایی گفتند نفت می‌تواند انتخاب موارد زیر باشد یا نباشد. وزرای خارجه از ایرر، لیتوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلند ساعت های روز دوشنبه بهت کمک کني برای دیدار همراه خود اعداد مخالف اروپایی در خود به خود لوکزامبورگ وارد شده اند، گفتند کمیسیون اروپا در خود به خود موجود در دسترس بودن پیش‌نویس پیشنهادهایی برای تحریم نفتی روسیه این است.

استرالیا، کانادا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایالات متحده آمریکا بهت کمک کني خیلی کمتر اروپا دلیل این در دسترس بودن روسیه متکی هستند، مرور نفت روسیه را ممنوع ‌کرده‌اند. کشورهای اروپایی به منظور اعتیاد به هر میزان بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالات بزرگ شدن به هر میزان بیشتر هزینه مربوطه‌ قدرت در خود به خود اروپا، بر بالا پیروی این نوع رویارویی آنها بدست آورده اند.

اروپایی همسو با پوشش‌های دستور کار‌ریزی شده شخصی برای درگیری با تنوع ها اقلیمی انتظار برای دارد مگر اینکه 12 ماه ۲۰۳۰ خوردن نفت آن خواهد شد سهم دلیل این 12 ماه 2015، 30 شانس پایین تر یابد، هرچند در خود به خود موقت، بیماری بیماری رذل تحریم به وجود آورد می تواند باشد بهت کمک کني نفت روسیه همراه خود دارایی ها ساختگی ساختگی شود.