آینده محل کار؛ رازهای جذاب بودن برای کار در لینکدین


بورسان: گفته می شود که بیش از 75 نوع مختلف در لینکدین وجود دارد. محیط کار در این شرکت بزرگ چگونه است؟

در طول همه گیری، بسیاری از مردم به کار از راه دور از خانه خود ادامه دادند و بسیاری از فرآیندهای کاری تغییر کردند، این روند در لینکدین چگونه بود؟ آنها از این بیماری همه گیر چه آموختند؟

منبع: وال استریت ژورنال