آیا گزارش های جذاب بهاری مردم را به بورس باز می گرداند؟


بورسان: با با انتشار صورت های مالی در فصل بهار، اغلب از وضعیت خوب شرکت ها گزارش می دهند. البته صنایع و سهام بهار خوبی نداشتند و شرایط صنایع و شرکت ها متفاوت بود. با این حال، گزارش های مثبت بسیاری از شرکت ها روحیه مثبتی را برای کل بازار ایجاد کرد.
حال سوال اینجاست که آیا این گزارش ها بهترین راه برای آشتی مردم با بورس خواهد بود؟

گفتگوی بورسان با کیارش مهرانی، استادیار دانشگاه و کارشناس مالی