آیا پتروشیمی ها همچنان سرمایه گذاری را جذب می کنند؟


بورسان: بسیاری از شرکت های پتروشیمی در زمستان 1400 به دلیل افزایش قابل توجه انرژی، مصرف و هزینه های تولید، کاهش سود یا حاشیه سود را تجربه کرده اند.
در حال حاضر کاهش قیمت محصولات این شرکت ها در بازارهای جهانی سود آنها را بسته است.
با این تعاریف آیا سهام این صنعت همچنان جذب سرمایه گذاری می شود؟
در سیستم محاسباتی با امین امیری کارشناس بازار مالی به بررسی این صنعت پرداختیم.