آیا شرکت های بزرگ با افزایش قیمت ها خطر قطع برق را از بین می برند؟


بورسان: با گذشت زمان و گرم شدن آب و هوا و همچنین هجوم گرد و غبار به شهرهای بزرگ کشور، به نظر می رسد مصرف داخلی در ایالت های جنوبی کشور رو به افزایش باشد.

موضوعی که می تواند ریسک بزرگی برای سرمایه گذاران این بخش محسوب شود و در آینده فعالیت سهامداران در بورس پیامدهای گسترده ای را در پی خواهد داشت.

سوال این است که این موضوع چقدر بر سود شرکت ها تأثیر می گذارد؟

گفتگو با بورسان و محمدهادی حمیدی، کارشناس بازار پول