آیا بازده تضمین شده از درآمد ثابت قابل اعتماد است؟


بورسان: این روزها شاهد کتاب هایی با درآمد ثابت هستیم که بازدهی 24 درصدی را برای سرمایه گذاران تضمین می کند. این در حالی است که ترکیب دارایی این صندوق ها شامل 10 درصد سهام است که اکثر آنها بازدهی منفی دارند، از سوی دیگر اوراق بدهی با سود 22 درصد و سپرده های بانکی 21 درصد از دارایی های این صندوق است.
حال سوال اینجاست که آیا سود تضمینی این صندوق ها قابل اعتماد است؟ و چه پیامدهایی برای صنعت مدیریت دارایی دارد؟

گفتگوی بورسان با محمد جمالی کارشناس بازار سرمایه