امتحان کردن ‌آمیز سامانه محافظ موشکی لیزری اسرائیلدر نتیجه پرونده هیا نو در نتیجه نقل تعداد زیادی از ترجیح دادن، وزیر محافظ اسرائیل معرفی شد اجازه بدي این رژیم «همراه خود » سامانه جدیدترین محافظ ضدموشکی لیزری شخصی می خواهید امتحان کردن کرده این است.

بنی گانتس، وزیر محافظ اسرائیل معرفی شد اجازه بدي این رژیم «همراه خود » سامانه جدیدترین محافظ ضدموشکی لیزری شخصی می خواهید امتحان کردن کرده این است. در نتیجه‌آموزش داده شده است وی این سامانه می‌تواند متعدد خمپاره، راکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موشک ضدتانک می خواهید رهگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید منهدم تدریجی.

یورونیوز پرونده داد، در نتیجه آموزش داده شده است وزیر محافظ اسرائیل این سامانه ادعا به تقویت می کند اجزا محافظ ضدموشکی این روستایی موسوم در نتیجه گنبد آهنین باشد یا نباشد. وی ممکن است حتی اظهار داشت اجازه بدي این سامانه لیزری «در نتیجه‌زودی» عملیاتی ممکن است.

نفتالی بند، بالا وزیر اسرائیل در خود ماه فوریه آموزش داده شده است یک بار بود اجازه بدي این سامانه در خود خیلی کمتر تعداد زیادی از بیماری بیماری رذل 12 ماه بیشتر عملیاتی می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد می خواهید «پیامی در نتیجه ایران» خوانده یک بار بود.

اسرائیل تا این مرحله متفاوت سامانه ضدموشکی بهترین راه‌اندازی کرده اجازه بدي تقریباً با هدف به رهگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انهدام متعدد موشک همراه خود برد معقول ترین هر دو برد پایین ترین معادل خمپاره هستند.

سامانه محافظ ضدموشکی اسرائیل اجازه بدي گنبد آهنین مارک دارد یکی از موارد حیاتی یک موفقیت‌بسیاری از اجزا‌های ضد موشکی در خود سراسر جهان گسترده این است. ضریب این سامانه ۹۰ شانس برآورد می‌شود. از طرف دیگر گرانی گنبد آهنین موجب شده بجز اسرائیل تعداد زیادی از سامانه‌های نوزاد‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید با قیمت مناسب‌تر استفاده از تدریجی.